ساماندهي رودخانه آبشوران 

شماره قرارداد: 220 / 100 / 11327                 تاريخ قرارداد : 1397/03/08

مدت قرارداد :      36 ماه

دستگاه نظارت : شركت مهندسي پارس كنسولت

پيمانكار : شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس

كارفرما : شركت آب منطقه اي كرمانشاه

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.