شماره قرارداد:     21/101/29181                     تاريخ قرارداد:   94/06/14
مدت اوليه قرارداد:    24 ماه
مبلغ اوليه پيمان:    36.884.000.000
محل انجام:   كرمان شهرستان بافت
نام پيمانكار: شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس
نام كارفرما: سازمان جهاد كشاورزي كرمان 
شرح مختصر كار: عمليات اجرايي  هسته هاي بالادست،پائين دست و هسته رسي ساخت سرريز 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.