طرح و ساخت شبكه فرعي آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي دشت ارايض (خوزستان) 

شماره قرارداد : 94/123/19829       تاريخ قرارداد : 1394/09/15

مدت قرارداد : 18 ماه

پيمانكار : شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس

دستگاه نظارت : زيستاب

كارفرما : آب منطقه اي آذربايجان غربي

 

ارايض (1)

ارايض (1)

ارايض (1)

ارايض (1)

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.