طراحي و اجرا(EPC) آبياري وزهكشي، اراضي وزهكشي هاي زيرزميني اراضي سوسنگردعتابيه 

شماره قرارداد : 91/212          تاريخ قرارداد : 1391/03/20

مدت قرارداد : 40 ماه

پيمانكار : شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس

دستگاه نظارت : شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس

كارفرما : موسسه جهاد نصر

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.