» طراحي و اجراء (EPC) شبكه آبياري و زهكشي دشت ارايض واحد عمراني 4- استان خوزستان
  

 شماره قرارداد:    449/92                                                تاريخ قرارداد:    22/07/92

مدت اوليه قرارداد:    48 ماه

مبلغ اوليه پيمان:    424.999.000.000         

محل انجام:    استان خوزستان

نام پيمانكار: شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس

نام كارفرما: موسسه جهاد نصر

شرح مختصر كار: شبكه واحد عمراني شامل تسطيح اراضي – اجراي كانالت- اجراي لوله هاي كم فشار ابنيه اي هيدروليكي و غيره 

ارايض

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.