احداث شبكه فرعي آبياري تحت فشار -بادين آباد- آذربايجان غربي 

 شماره قرارداد:   603/95/2237                               تاريخ قرارداد:  1395/02/27

 مدت اوليه قرارداد:42 ماه

 مبلغ اوليه پيمان:  887,976,000,000    معادل  27,278,693  دلار

 محل انجام:  استان آذربايجان غربي (اروميه)

نام پيمانكار:  شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس

نام كارفرما:

 وزارت جهاد كشاورزي- مجري طرح جامع شبكه هاي آبياري و زهكشي فرعي رودخانه هاي مرزي كشور

 شرح مختصر كار:خدمات مهندسي، خريد، لوله گذاري، نصب شيرآلات، نصب و اجراي شبكه آبياري تحت فشار، عمليات زهكشي 

بادين آباد

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.