عمليات اجرايي بزرگراه مياندو آب كرمانشاه قطعه 1- الف (باند دوم محور بوكان – سقز)-استان آذربايجان غربي 

 شماره قرارداد:                                                تاريخ قرارداد:    96/02/01

مدت اوليه قرارداد:    42 ماه
مبلغ اوليه پيمان:    406.944.000.000
محل انجام:   استان آذربايجان غربي (بوكان)
نام پيمانكار: شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس
نام كارفرما: شركت ساخت و توسعه راههاي حمل و نقل كشور
شرح مختصر كار: احداث و تعريض جاده اصلي به طول 5/21 كيلومتر شامل خاكريزي به حجم 000/720 متر مكعب و خاكبرداري 000/100 متر مكعب همراه با سازه هاي ابنيه فني 
بوكان1
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.