عمليات اجرايي قطعه دوم بزرگراه چشمه خان – چمن بيد- استان خراسان شمالي 
شماره قرارداد:   15/70/49                       تاريخ قرارداد:   91/05/22
مدت اوليه قرارداد:    18 ماه
مبلغ اوليه پيمان:   188652231665
محل انجام:    استان خراسان شمالي
نام پيمانكار: شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس
نام كارفرما: شركت ساخت و توليد زير بناهاي حمل و نقل كشور

شرح مختصر كار: اجراي عمليات راهسازي در حدود 24 كيلومتر شامل عمليات زير سازي ، رو سازي، ابنيه فني و كاراي متفرقه 

چمن بيد1

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.