شماره قرارداد:  95/508/100/1475            تاريخ قرارداد:   95/10/11
مدت اوليه قرارداد:    8ماه
مبلغ اوليه پيمان:   324.855.722.49
محل انجام:    استان خوزستان
نام پيمانكار: شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس
نام كارفرما: شركت توسعه و عمران اراضي كشاورزي (بانك زمين) 

شرح مختصر كار: احداث زهكش هاي زير زميني -   لوله گذاري با لوله هاي پلي اتلين-   تسطيح اراضي در سطح 141 هكتار  

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.