احداث خط انتقال اصلي آبياري و امور عمراني 2 طرح كرم آباد - آذربايجان غربي 
شماره قرارداد: 94/122/19829                تاريخ قرارداد:1394/09/15
مدت اوليه قرارداد:  
18 ماه
مبلغ اوليه پيمان:211.237.413.842
محل انجام:آذربايجان غربي پلدشت    
 
نام پيمانكار:
شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس
نام كارفرما:  آب منطقه اي آذربايجان غربي
شرح مختصر كار:احداث جاده هاي سرويس در كنار لوله هاي اصلي و نيمه اصلي خريد و اجراي خطوط لوله 1 و 2 از جنس GRP- احداث ابنيه هاي غيره 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.