» اجراي شبكه فرعي آبياري تحت فشار ناحيه 2 عمراني خداآفرين - استان اردبيل
  

 شماره قرارداد:603.94.7621                                                                 تاريخ قرارداد:    1394/9/24

مدت اوليه قرارداد:    30 ماه
مبلغ اوليه پيمان:    589.942.296.817         
محل انجام:   پارس آباد اردبيل
نام پيمانكار: شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس
نام كارفرما: وزارت جهاد كشاورزي- مجري طرح جامع شبكه هاي آبياري و زهكشي فرعي رودخانه هاي مرزي كشور
شرح مختصر كار: خريد ،لوله گذاري، نصب شيرآلات ،نصب و اجراي شبكه آبياري تحت فشار،عمليات زهكشي سازه هاي ابنيه فني و غيره
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.