تامين مالي و اجرايي عمليات احداث سد مخزني خرم رود و تاسيسات وابسته 

 شماره قرارداد:  96/2721/101                  تاريخ قرارداد: 96/01/12  

مدت اوليه قرارداد:  26 ماه

مبلغ اوليه پيمان:1380.168.360.449    

محل انجام:  استان همدان

 

نام پيمانكار: شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس

نام كارفرما: شركت سهامي آب منطقه اي تهران

شرح مختصر كار:

ايستگاههاي پمپاژ و عمليات خاكي، احداث و ساخت تونل انحراف آب ، احداث و ساخت فراز بند، عمليات خاكي هسته ي  رسي ،بالادست ،پائين دست سد ،احداث سرريز و مولد جانبي 

كلنگ زني

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.