عمليات نوساري قطعه 4-ب محور مشهد - سرخس - استان خراسان رضوي 

 شماره قرارداد:   404/20262             تاريخ قرارداد: 2/07/1395

مدت اوليه قرارداد:36 ماه
مبلغ اوليه پيمان:595.275.681.995
محل انجام:
مازندران
 
نام پيمانكار:
شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس
نام كارفرما: آب منطقه اي مازندران
شرح مختصر كار: -اجراي شبكه آبياري و زهكشي دشت نكا
-         احداث ابنيه فني و سازه هاي پل
-         احداث زهكش و كانالهاي بتني و غيره
سرخس
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.