شماره قرارداد:  96/822                   تاريخ قرارداد:  96/4/24

مدت اوليه قرارداد:    2ماه
مبلغ اوليه پيمان:  21.900.000.000
محل انجام:    استان خوزستان
نام پيمانكار: شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس
نام كارفرما: جهاد نصر  
شرح مختصر كار: لوله راني توسط پايپ جكينك جهت انتقال آب به كانال دشت آزادگان  
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.