تجهيز و نوسازي شبكه 4.3 كنجانچم مهران در سطح 2400 هكتار 

 شماره قرارداد:  727/95                                           تاريخ قرارداد:    19/11/99

مدت اوليه قرارداد:   40 ماه
مبلغ اوليه پيمان:    159.999.000.000       
محل انجام:    استان ايلام
نام پيمانكار: شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس
نام كارفرما: موسسه جهاد نصر
شرح مختصر كار: آبياري و زهكشي شبكه كنجانچم با مساحت 2400 واقع در مهران ،اين پروژه شامل تسطيح به 2400 هكتار ،كانالهاي دوم 4.3 ،اجراي ابگير ،اجراي زهكش هاي زير زميني و مطالعات اجتماعي و تشكل هاي آب بران به مساحت 2400 هكتار 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.