ترميم و بهسازي سيب هاي جناحين سد مسجد سليمان 

شماره قرارداد : 96-02-01-005         تاريخ قرارداد : 1396/08/06

مدت قرارداد : 24 ماه

پيمانكار : شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس

دستگاه نظارت : مهندسين مشاور سد تونل پارس

كارفرما : سازمان آب و برق خوزستان

 

مسجد سليمان (1)

مسجد سليمان (1)

مسجد سليمان (1)

مسجد سليمان (1)

مسجد سليمان (1)

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.