شماره قرارداد: 20262/404                          تاريخ قرارداد:    95/7/2

مدت اوليه قرارداد:    36 ماه
مبلغ اوليه پيمان595.375.681.995         
محل انجام:   مازندران
نام پيمانكار: شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس
نام كارفرما: آب منطقه اي مازندران
شرح مختصر كار: - اجراي شبكه آبياري و زهكشي دشت نكاء
-         احداث ابنيه فني و سازه اي پل
-         احداث زهكش و كانالهاي بتني و غيره
 
دشت نكا6
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.