شماره قرارداد:  101/16004                                     تاريخ قرارداد:  12/9/83
مدت اوليه قرارداد:    36ماه
مبلغ اوليه پيمان:  000/536/754/194
محل انجام:    استان تهران 
نام پيمانكار: شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس
نام كارفرما:
شرح مختصر كار: احداث و تكميل سد به همراه سازه هاي و تاسيسات مربوطه حمل و نصب ابزار دقيق ،احداث راههاي  دسترسي،احداث سرريز و تاسيسات وابسته 
 
سد نعمت آباد
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.