تكميل سد مخزني شنجور رزن و تاسيسات وابسته 

شماره قرارداد : 96/3186/101              تاريخ قرارداد : 1396/02/12

مدت قرارداد : 9 ماه

پيمانكار : شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس

دستگاه نظارت : آبان پژوه

كارفرما : شركت آب منطقه اي همدان

 

سد شنجور رزن (1)

سد شنجور رزن (1)

سد شنجور رزن (1)

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.