احداث سد مخزني شنجور و تاسيسات وابسته 

 شماره قرارداد:   15/30/318/100                       تاريخ قرارداد:   1387/7/7

مدت اوليه قرارداد:    36ماه
مبلغ اوليه پيمان:   119.624.000.000
محل انجام:    استان همدان  
نام پيمانكار: شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس
نام كارفرما: آب منطقه اي تهران همدان  
شرح مختصر كار: احداث سد مخزني شامل خاكبرداري، خاكريزي به ارتفاع 21 متر احداث سيستم انحراف آب ، ساخت سرريز و تاسيسات مربوطه 
شنجور5
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.