طرح و ساخت (EPC) انتقال و توزيع آب به دشت سيستان محدوده نيمروز 

شماره قرارداد : 604/94/1403                                  تاريخ قرارداد :  1394/09/04

مدت قرارداد : 42 ماه

پيمانكار : شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس

دستگاه نظارت : پارس پياب

كارفرما : مجري طرح آبياري دشت سيستان

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.