96/02/10شماره قرارداد 2/2668                                                          تاريخ قرارداد:
مدت اوليه قرارداد:24 ماه
مبلغ اوليه پيمان:410.000.000.000
محل انجام:استان البرز
نام پيمانكار:شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس
نام كارفرما:شركت آزاد راه تهران- شمال

شرح مختصر كار:احداث تونل،گالري ،پل و ابنيه فني در طول 2600 متردو طرفه 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.