خط انتقال آب آبياري دشت سيستان ، مسير ميانكنگي (خط انتقال آب زابل) 

 

               شماره قرارداد:    604/94/1893              

تاريخ قرارداد:    1394/10/07

مدت قرارداد:    24 ماه

         

نام پيمانكار: شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس

نام كارفرما: مجري طرح آبياري دشت سيستان


خط انتقال آب آبياري دشت سيستان ، مسير ميانكنگي (خط انتقال آب زابل) (1)خط انتقال آب آبياري دشت سيستان ، مسير ميانكنگي (خط انتقال آب زابل) (1)

خط انتقال آب آبياري دشت سيستان ، مسير ميانكنگي (خط انتقال آب زابل) (1)خط انتقال آب آبياري دشت سيستان ، مسير ميانكنگي (خط انتقال آب زابل) (1) 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.