پروژه هاي شاخص دردست انجام مطالعات ، نظارتي وطرح وساخت 

 

رديف

نام پروژه

نام كارفرما

محل پروژه

شماره قرارداد

تاريخ قرارداد

مدت قرارداد (ماه )

سطح (هكتار)

تاريخ تمديد

پيشرفت انجام شده

1

خدمات فني مهندسي ، شامل مطالعات وطراحي ونظارت دشت ارايض خوزستان

موسسه جهاد نصر

دشت ارايض

93/449

93/07/23

48

3500

0

37

2

خدمات فني مهندسي ، شامل مطالعات وطراحي ونظارت دشت آزادگان -عتابيه خوزستان

موسسه جهاد نصر

خوزستان -دشت عتابيه

91/212

91/03/20

51

5380

0

72

3

خدمات مشاور كارفرما (مديريت طرح) شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي ،زهكشي زيرزميني و تجهيز و نوسازي شاوور، اوان

موسسه جهاد نصر

خوزستان -دشت شاوور

93/417

93/02/29

48

7000

0

37

4

ايجاد سامانه اطلاعات مكاني تحت وب قنوات كشور و مطالعات ميداني قنوات استان يزد

سازمان جهاد كشاورزي استان يزد

سطح استان يزد

95/20/29724

95/04/08

12

_

0

70

5

خدمات مهندسي مرحله سوم شبكه فرعي  آبياري وزهكشي اراضي پاياب سد شهيد مدني

سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي

دشت تبريز

855

95/10/30

24

17100

0

7

6

بررسي طرح و نظارت طرح هاي آبياري تحت فشار

سازمان جهاد كشاورزي استان يزد

سطح استان يزد

94/20/29148

94/04/13

18

4000

96/10/01

13

7

نظارت طرح هاي آبياري تحت فشار در سطح شهرستان خدابنده استان زنجان

مديريت آب و خاك  جهاد كشاورزي شهرستان خدابنده

خدابنده

107/12/8481/ص/94

94/04/06

18

3000

96/04/06

14

8

نقشه‌برداري و مطالعات مرحله دوم طرح شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي  در زيرحوضه ST-11 مازندران

سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران

سياهرود وتالار

17837/ب

92/11/09

18

4300

94/09/09

85

9

استقرار آزمايشگاه محلي كنترل كيفي پرو‍ژه تقاطع انديمشك

شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور

انديمشك

55/154364

91/12/01

24

_

96/12/29

74

 

 

 

 

 

 

10

نظارت كارگاهي  سامانه زهكشي زيرزميني سد گلستان(فاز2)

سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان

گنبد

46657

94/04/10

20

1000

96/08/25

39

11

استقرار آزمايشگاه محلي خاك و بتن مستقر در كارگاه شبكه فرعي آبياري زهكشي حميديه

موسسه جهاد نصر

خوزستان -حميديه

90/156

90/06/13

36

_

96/06/30

75

12

استقرار آزمايشگاه محلي خاك وبتن مستقر  در كارگاه شبكه فرعي آبياري و زهكشي شعيبيه

موسسه جهاد نصر

خوزستان -شعيبيه

90/155

90/06/13

36

_

96/01/27

74

13

ايجاد سيستم حمايت كننده مديريت عملياتي تقاضا و مصرف آب ك(كانال هاي فرعي L1وL2)

معاونت آب و خاك و صنايع- دفتر امور آب و خاك و كشاورزي

دشت قزوين

630/93/1930

93/03/28

12

_

94/12/28

28

14

استقرار آزمايشگاه محلي خاك و بتن مستقر در گارگاه شبكه فرعي آبياري  و زهكشي ويس

موسسه جهاد نصر

خوزستان - ويس

90/154

90/06/13

36

_

95/04/31

83

15

نظارت طرح هاي آبياري تحت فشار در سطح شهرستان سلطانيه استان زنجان

مديريت آب و خاك  جهاد كشاورزي شهرستان سلطانيه

زنجان-سلطانيه

1406

94/04/08

18

1600

0

14

 

16

نظارت عاليه و كارگاهي  مجتمع گلخانه اي  شركت زراعي دشت ناز

شركت سهامي دشت ناز ساري

ساري -دشت ناز

47/165/99

93/01/20

12

30

95/05/31

22

17

تهيه و ثبت اطلاعات طرح هاي آبياري تحت فشار ه در سطح استان يزد

سازمان جهاد كشاورزي استان يزد

سطح استان يزد

93/20/35555

93/04/07

8

_

0

52

18

آزمايشگاه محلي مستقر در كارگاه شبكه فرعي آبياري داريون 1و2و3

موسسه جهاد نصر

خوزستان-شوشتر

91/230

91/06/05

30

_

96/08/30

73

19

مطالعه و طراحي طرح هاي آبياري تحت فشار  در سطح شهرستان خرمدره استان زنجان

مديريت آب و خاك  جهاد كشاورزي شهرستان خرمدره

زنجان- خرمدره

2/94/906/ص

94/04/04

12

1500

95/12/29

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

مطالعه و طراحي طرح هاي آبياري تحت فشار در سطح شهرستان ابهر استان زنجان

مديريت آب و خاك  جهاد كشاورزي شهرستان ابهر

زنجان - ابهر

4/94/926/ص

94/04/02

12

1500

97/04/01

51

21

آزمايشگاه محلي مستقر در كارگاه ا اراضي فتح المبين شوش

موسسه جهاد نصر

خوزستان-شوشتر

93/465

93/07/15

18

1676

0

97

 

22

آزمايشگاه محلي مستقر در كارگاه شبكه فرعي آبياري  شادگان

موسسه جهاد نصر

خوزستان -شادگان

91/233

91/11/08

24

1900

95/12/30

87

 

23

عمليات توصيفي اراضي باغي و زراعي(كشاورزي)در محدوده شهرستان هاي جويبار و بابلسر

سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران

مازندران-جويبار وبابلسر

11613/ب

94/04/22

6

5090

94/12/28

40

 

24

مطالعه، طراحي و نقشه برداري و انتقال آب با لوله و لوله گذاري در شهرستان  بستان آباد و روستاهاي تابعه

سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي

بستان آباد

826

95/03/03

12

848

96/12/29

10

 

                               

 

 

 

25

مطالعه، طراحي و نقشه برداري و انتقال با لوله و لوله گذاري در شهرستان هاي سراب، بستان آباد و روستاهاي تابعه

سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي

سراب و بستان آباد

677/1

94/03/05

12

137

96/09/30

83

26

مطالعه و طراحي طرح هاي آبياري تحت فشار  شهرستان ماهنشان در استان زنجان

سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان

زنجان - ماهنشان

5/94/641/ص

94/04/24

12

600

96/12/29

31

27

استقرار آزمايشگاه محلي مستقر در پروژه آبياري و زهكشي اراضي ابوحميظه

مهندسين مشاور آب و خاك تهران

خوزستان-سوسنگرد

1013/193/ت

94/02/06

10

_

95/11/30

59

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.