» عملكرد » عملكرد شركت در يك نگاه
  

 

 
مشخصات تعدادي از پروژه هاي انجام شده
عملكرد
واحد
شرح
رديف
036.000000لكرد
هكتار
شبكه هاي آبياري و زهكشي و تسطيح اساسي اراضي توسعه نيشكر خوزستان، در واحدهاي امير كبير ، ميرزا كوچك خان و دهخدا
1
10.000
هكتار
شبكه اصلي آبياري و زهكشي اراضي احمد آباد و ساريه ،دشت آزادگان
2
9.000
هكتار
شبكه اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اراضي دشت شادگان
3
7.000
هكتار
كانال اصلي انتقال و شبكه آبياري و زهكشي دشت هنديجان
4
3.400
هكتار
شبكه زهكشي زير زميني اراضي دشت زابل
5
2.800
هكتار
شبكه اصلي آبياري و زهكشي اراضي دشت زرينه رود مياندوآب
6
 
طرح هاي سامانه هاي نوين آبياري از جمله:
عملكرد
واحد
شرح
رديف
3.000000لكرد
هكتار
شبكه آبياري باراني و ايستگاه هاي پمپاژ بيله سوار مغان
1
2.000
هكتار
شبكه آبياري تحت فشار و ايستگاه هاي پمپاژ دشت ياروغلي پلدشت
2
2.000
هكتار
شبكه آبياري باراني دشت يامچي اردبيل
3
1.200
هكتار
شبكه آبياري تحت فشار و ايستگاه هاي پمپاژ گلفرج جلفا
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشخصات تعدادي از فعاليت هاي خدمات مشاوره اي شركت:
عملكرد
واحد
شرح
رديف
40.000
هكتار
مطالعات مرحله اول زهكش اراضي مابين رودخانه هاي تالار و سياه رود مازندران
1
30.000
هكتار
مطالعات شبكه آبياري و زهكشي طرح هراز - مازندران
2
2.800
هكتار
مطالعات شبكه آبياري و زهكشي طرح اراضي خرمشهر - خوزستان
3
5.500
هكتار
خدمات مهندسي و اجرايي شبكه آبياري و زهكشي عتابيه دشت آزادگان
(به روش EPC)- خوزستان
4
 
 
مطالعات ارتقا بهره وري منابع آب و خاك كشاورزي از طريق بهبود مديريت منابع آب دردشت هاي قزوين، فومنات و سفيد رود
5
72.000
 
نقشه برداري و تهيه نقشه هاي كاداستر زراعي (غير شهري) در محدوده دشت هاي خوزستان
6
 
 
مطالعات مرحله اول و دوم سد خاكي محمد رسول ا... كوهبنان- كرمان
7
 
 
مطالعات مرحله اول و دوم سدهاي آهوييه و آدرنجان- كرمان
8
 
 
 
 
 
 
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.