» اطلاعات شركت » تاريخچه شركت
  

شركت در سال ۱۳۷۰ تشكيل و در اجراي بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ 71/11/19 شوراي عالي اداري با شركت سابق خدمات ماشينهاي كشاورزي قزوين ادغام و اساسنامه اصلاحي آن در جلسه مورخ 72/07/07 هيات محترم دولت به تصويب رسيده است. شركت از تاريخ 81/01/21بعنوان يكي از شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي ساماندهي و در راستاي اصل ۴۴قانون اساسي و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ 86/11/24 هيات محترم وزيران و مصوبه 87/09/06 هيات محترم واگذاري در اعداد شركتهاي قابل واگذاري قرار گرفته است و متعاقب تعيين قيمت سهام شركت و با برگزاري مزايده عمومي در جلسه مورخ 92/12/24بازگشايي پاكات پيشنهادي انجام  در تاريخ 93/03/03 قرارداد با برنده مزايده منعقد  و سهام شركت به وي  منتقل شده است و متعاقب اين موضوع و در رعايت تكليف مقرر با اصلاح اساسنامه مربوط نام شركت نيز به شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس (سهامي عام) تغيير يافته است.

                                                                                                 24ارديبهشت ماه 1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.