» اطلاعات شركت » تاريخچه شركت
  

 

شركت در سال ۱۳۷۰ تشكيل و در اجراي بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ 1371/11/19 شوراي عالي اداري با شركت سابق خدمات ماشينهاي كشاورزي قزوين ادغام واساسنامه اصلاحي آن درجلسه مورخ 1372/7/7هيات محترم دولت به تصويب رسيده است.شركت از تاريخ 1381/1/21بعنوان يكي از شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي ساماندهي و در راستاي اصل ۴۴قانون اساسي و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ 1386/11/24 هيات محترم وزيران و مصوبه 1387/9/6 هيات محترم واگذاري در اعداد شركتهاي قابل واگذاري قرار گرفته است و متعاقب تعيين قيمت سهام شركت و با برگزاري مزايده عمومي در جلسه مورخ 1392/12/24 بازگشايي پاكات پيشنهادي انجام  در تاريخ 1393/3/3 قرارداد با برنده مزايده منعقد  و سهام شركت به وي  منتقل شده است و متعاقب اين موضوع و در رعايت تكليف مقرر با اصلاح اساسنامه مربوط نام شركت نيز به شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس (سهامي عام) تغيير يافته است .

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.