اطلاعیه
 
اسامی پیشنهاد دهندگان اولیه برتر مزایده 6-1400 که در آگهی مزایده عمومی شماره 6-1400 با موضوع فروش تعداد 70دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و سبک و 32 دستگاه تجهیزات مازاد برنیاز شرکت در روزنامه های اطلاعات و ابرار اقتصادی در روزهای 14 و 16 مردادماه 1400 درج شده بود و در روز دوشنبه تاریخ 1400/6/01ساعت 10 صبح ، مزایده طی تشریفات قانونی با حضور اعضای کمیسیون معاملات و تعدادی از شرکت کنندگان با رعایت اصول بهداشتی و در فضای باز برگزار گردیده بود اعلام شد.

لیست مزایده / مناقصه ها

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ انتشارتاریخ پایاننوع
1400-6 ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۰ ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰ ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۰ مزایده
1400-3 ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ مزایده
1400-1 ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ مزایده

آگهی ها و نتایج مزایده و مناقصه

نتایج اولیه مزایده 6-1400

نتایج اولیه مزایده 6-1400

نتایج مزایده مرحله سوم ماشین آلات

نتایج مزایده مرحله سوم ماشین آلات

آگهی مزایده 5-1400

آگهی مزایده 5-1400

مناقصه 18-1400

مناقصه 18-1400

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.