لیست مزایده / مناقصه ها

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ انتشارتاریخ پایاننوع
1400-3 ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ مزایده
1400-1 ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ مزایده

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.