اطلاعیه

آگهی مزایده شماره 06-1401   موضوع فروش دستگاههای سنگین و نیمه سنگین 

آگهی مزایده شماره 06-1401

 

لیست دستگاه های مزایده 06-1401

آگهی مزایده شماره 05-1401   موضوع اجاره 36 واحد گلخانه دیناروند در استان لرستان

مزایده فروش ماشین آلات 04-1401

مزایده فروش ماشین آلات 04-1401


آگهی مزایده شماره 04-1401

لیست دستگاه های مزایده 04-1401

لیست مزایده / مناقصه ها

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ انتشارتاریخ پایاننوع
1400-9 ۸ آذر ۱۴۰۰ ۹ آذر ۱۴۰۰ ۲۹ آبان ۱۴۰۰ ۸ آذر ۱۴۰۰ مزایده
1400-6 ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۰ ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰ ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۰ مزایده
1400-3 ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ مزایده
1400-1 ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ مزایده

آگهی ها و نتایج مزایده و مناقصه

نتایج اولیه مزایده 6-1400

نتایج اولیه مزایده 6-1400

نتایج مزایده مرحله سوم ماشین آلات

نتایج مزایده مرحله سوم ماشین آلات

آگهی مزایده 5-1400

آگهی مزایده 5-1400

مناقصه 18-1400

مناقصه 18-1400

مزایده یک قطعه زمین متعلق به شرکت خدمات مهندسی آب و خاک پارس - یزد

مزایده یک قطعه زمین متعلق به شرکت خدمات مهندسی آب و خاک پارس - یزد

مزایده دو دستگاه ساختمان مسکونی متعلق به شرکت خدمات مهندسی آب و خاک پارس(2) - زنجان

مزایده دو دستگاه ساختمان مسکونی متعلق به شرکت خدمات مهندسی آب و خاک پارس(2) - زنجان

مزایده دو دستگاه ساختمان مسکونی متعلق به شرکت خدمات مهندسی آب و خاک پارس - زنجان

مزایده دو دستگاه ساختمان مسکونی متعلق به شرکت خدمات مهندسی آب و خاک پارس - زنجان

مزایده نهم 1400

مزایده نهم 1400

مزایده 1400-11

مزایده 1400-11

مزایده 1400-11

مزایده 1400-11

مزایده 1400-11

مزایده 1400-11

آگهی مزایده فروش ماشین آلات 02-1401

آگهی مزایده فروش ماشین آلات 02-1401

لیست دستگاه های مزایده 02-1401

لیست دستگاه های مزایده 02-1401

برندگان مزایده 2-1401

برندگان مزایده 2-1401

آگهی مزایده شماره 04-1401

آگهی مزایده شماره 04-1401

مزایده فروش ماشین آلات 04-1401

مزایده فروش ماشین آلات 04-1401

آگهی مزایده شماره 06-1401

آگهی مزایده شماره 06-1401

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.