شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس / درباره ما / گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

گواهینامه ها

گواهینامه صلاحیت طرح6
گواهینامه صلاحیت طرح5
گواهینامه صلاحیت طرح4
گواهینامه صلاحیت طرح3
گواهینامه صلاحیت طرح2
گواهینامه صلاحیت طرح1
گواهینامه فنی و ایمنی3
گواهینامه فنی و ایمنی2
گواهینامه فنی و ایمنی1
گواهینامه فنی و ایمنی4
گواهینامه رشته کاری3
گواهینامه رشته کاری2
گواهینامه رشته کاری1
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره9

گواهینامه های ایزو

ایزو9001-2021-فارسی
ایزو9001-2021-انگلیسی
ایزو18001-2020-انگلیسی
ایزو14001-2020-انگلیسی
HSE2020-انگلیسی
ایزو9001-2020-انگلیسی
گواهینامه ایزو6
گواهینامه ایزو5
گواهینامه ایزو4
گواهینامه ایزو3
گواهینامه ایزو2
گواهینامه ایزو1

تقدیرنامه ها

تقدیرنامه8
تقدیرنامه7
تقدیرنامه6
تقدیرنامه5
تقدیرنامه4
تقدیرنامه3
تقدیرنامه2
تقدیرنامه1

کاتالوگ

کاتالوگ4
کاتالوگ3
کاتالوگ2
کاتالوگ1

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.