شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس / درباره ما / گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

گواهینامه ها

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره شرکت4
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره شرکت3
گواهینامه صلاحیت خدمات مدیریت طرح شرکت8
گواهینامه صلاحیت خدمات مدیریت طرح شرکت7
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت2
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت
گواهینامه صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت شرکت6
گواهینامه صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت شرکت5
گواهینامه صلاحیت ایمنی

گواهینامه های ایزو

گواهینامه های ایزو8
گواهینامه های ایزو7
گواهینامه های ایزو6
گواهینامه های ایزو5
گواهینامه های ایزو4
گواهینامه های ایزو3
گواهینامه های ایزو2
گواهینامه های ایزو1

تقدیرنامه ها

تقدیرنامه8
تقدیرنامه7
تقدیرنامه6
تقدیرنامه5
تقدیرنامه4
تقدیرنامه3
تقدیرنامه2
تقدیرنامه1
تقدیرنامه وزارت راه و شهرسازی
تقدیرنامه 2 ستاره تعالی

کاتالوگ

کاتالوگ4
کاتالوگ3
کاتالوگ2
کاتالوگ1
کاتالوگ1401-1
کاتالوگ1401-2
کاتالوگ13
کاتالوگ12
کاتالوگ11
کاتالوگ10
کاتالوگ9
کاتالوگ8
کاتالوگ7
کاتالوگ7

عضویت در سازمانها

عضویت در شرکت های ساختمانی ایران
انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
توسعه همکاری های صنعتی و تحقیقاتی
پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی
کارت عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.