شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس / درباره ما / گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

گواهینامه ها

گواهینامه صلاحیت طرح6
گواهینامه صلاحیت طرح5
گواهینامه صلاحیت طرح4
گواهینامه صلاحیت طرح3
گواهینامه صلاحیت طرح2
گواهینامه صلاحیت طرح1
گواهینامه فنی و ایمنی3
گواهینامه فنی و ایمنی2
گواهینامه فنی و ایمنی1
گواهینامه فنی و ایمنی4
گواهینامه رشته کاری3
گواهینامه رشته کاری2
گواهینامه رشته کاری1
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره9
گواهی تعهد به تعالی
گواهینامه تعهد به تعالی
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه های ایزو

ایزو9001-2021-فارسی
ایزو9001-2021-انگلیسی
ایزو18001-2020-انگلیسی
ایزو14001-2020-انگلیسی
HSE2020-انگلیسی
ایزو9001-2020-انگلیسی
گواهینامه ایزو6
گواهینامه ایزو5
گواهینامه ایزو4
گواهینامه ایزو3
گواهینامه ایزو2
گواهینامه ایزو1

تقدیرنامه ها

تقدیرنامه8
تقدیرنامه7
تقدیرنامه6
تقدیرنامه5
تقدیرنامه4
تقدیرنامه3
تقدیرنامه2
تقدیرنامه1
تقدیرنامه وزارت راه و شهرسازی

کاتالوگ

کاتالوگ4
کاتالوگ3
کاتالوگ2
کاتالوگ1
کاتالوگ1401-1
کاتالوگ1401-2

عضویت در سازمانها

عضویت در نظام مهندسی
عضویت در شرکت های ساختمانی ایران
انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
توسعه همکاری های صنعتی و تحقیقاتی

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.