معاونین شرکت

سیدسعید مطهری

معاون فنی و اجرایی

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت 
 

سید سعید مطهری

 احمدحبیب کاظمی

معاون توسعه مدیریت و منابع

کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی

احمدعلی حبیب کاظمی

سیدسعید مطهری

سرپرست مطالعات

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

 

سید سعید مطهری

منصور شادابپور

معاون ماشین آلات

کارشناسی ماشین های کشاورزی

 

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.