مدیرعامل و معاونین شرکت

محمدرضا طالب بیدختی

مدیر عامل

کارشناسی خاکشناسی

محمدرضا طالب بیدختی

سیدسعید مطهری

معاون فنی و اجرایی

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت 

سید سعید مطهری

عبدالرضا روشن نژاد

معاون ماشین آلات و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(باغبانی)

روشن نژاد 

عبداله قیصری نسب

معاون مطالعات

  کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی

دکتر عبداله قیصری نسب

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.