منابع انسانی

 

 شرح     
نیروهای کارگری غیرسازمانی و سایر عوامل

نیروهای فنی،سرویس کاران، رانندگان دستگاه ها

( دیپلم و زیر دیپلم)

تکنسین ها

(فوق دیپلم)         

کارشناسان

(لیسانس،فوق لیسانس و دکترا)

مدیران
 ستادی  ۲۵  ۱۱ ۵
۳۵  ۱۳
عملیاتی
 ۵۶۴ ۴۱۹  ۳۹ ۲۵۱  ۱۴
 جمع  ۵۸۹  ۴۳۰ ۴۴  ۲۸۶  ۲۷
جمع کل
 ۱۳۷۶

 

 

 

آمار نیروهای انسانی

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.