هیات مدیره

کامبیز بازرگان

رئیس هیات مدیره

دکتری خاکشناسی

 

کامبیز بازرگان

محمدمهدی قاسمی

مدیر عامل

دکتری مهندسی آبیاری (مدیریت منابع آب)

تصویر مدیرعامل

سید سعید مطهری

معاون اجرایی و سرپرست مطالعات

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

 

سید سعید مطهری

احمدعلی حبیب کاظمی

معاون توسعه مدیریت و منابع

کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی

احمدعلی حبیب کاظمی

مجتبی پالوج

عضو هیات مدیره

دکتری مدیریت راهبردی

مجتبی پالوج

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.