هیات مدیره

صفدر نیازی شهرکی

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و رئیس هیات مدیره

دکتری خاکشناسی

دکتر صفدر نیازی   

محمدمهدی قاسمی

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

دکتری مهندسی آبیاری (مدیریت منابع آب)

تصویر مدیرعامل

سید سعید مطهری

عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

 

سید سعید مطهری

جواد اسماعیلی

عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری(شهرسازی)

جواد اسماعیلی

عبدالرضا روشن نژاد

عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(باغبانی)

روشن نژاد

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.