لیست پروژه ها

طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی بادین آباد
طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی بادین آباد
بهسازی و احداث ورودی شماره ۲ مجتمع گلگهر سیرجان
بهسازی و احداث ورودی شماره ۲ مجتمع گلگهر سیرجان
شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دویرج (دهلران)
شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دویرج (دهلران)
خط انتقال آب آبیاری دشت سیستان ، مسیر میانکنگی (خط انتقال آب زابل)
خط انتقال آب آبیاری دشت سیستان ، مسیر میانکنگی (خط انتقال آب زابل)
احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار ناحیه عمرانی دوم خداآفرین واحدهای ۲ و ۳ و ۴
احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار ناحیه عمرانی دوم خداآفرین واحدهای ۲ و ۳ و ۴
احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی واحد عمرانی ۲ طرح کرم آباد
احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی واحد عمرانی ۲ طرح کرم آباد
طرح و ساخت (EPC) انتقال و توزیع آب به دشت سیستان محدوده نیمروز
طرح و ساخت (EPC) انتقال و توزیع آب به دشت سیستان محدوده نیمروز
تکمیل ساختمان سد نعمت آباد و تاسیسات وابسته
تکمیل ساختمان سد نعمت آباد و تاسیسات وابسته
صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.