لیست پروژه ها

لوله رانی جهت عبور انتقال آب به کانون ریز گردهای خوزستان
تسطیح اراضی ،اجرای شبکه فرعی و باقی مانده شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دویرج (دهلران)
تکمیل ساختمان سد نعمت آباد و تاسیسات وابسته
احداث سد مخزنی شنجور و تاسیسات وابسته
احداث سد آهوئیه شهرستان بافت
عملیات اجرایی قطعه دوم بزرگراه چشمه خان – چمن بید
عملیات اجرایی قطعه دوم بزرگراه چشمه خان – چمن بید
عملیات اجرایی بزرگراه میاندوآب کرمانشاه قطعه ۱- الف (باند دوم محور بوکان – سقز)
تجهیز و نوسازی شبکه ۴.۳ کنجانچم مهران در سطح ۲۴۰۰ هکتار
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۱۰ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.