لیست پروژه ها

طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی دشت ارایض (خوزستان)
طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی دشت ارایض (خوزستان)
عملیات چهار خطه کردن محور سلماس - شبستر - صوفیان
عملیات چهار خطه کردن محور سلماس - شبستر - صوفیان
عملیات نوسازی قطعه ۴ - ب محور مشهد - سرخس
عملیات نوسازی قطعه ۴ - ب محور مشهد - سرخس
سد مخزنی شنجور رزن و تاسیسات وابسته (با افزایش ۲۵%)
سد مخزنی شنجور رزن و تاسیسات وابسته (با افزایش ۲۵%)
عملیات زهکشی اراضی اولویت دار استان گلستان
عملیات زهکشی اراضی اولویت دار استان گلستان
تکمیل ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) حدفاصل راه آهن تهران-تبریز تا تقاطع سه راه دانش در کمربندی شرقی مهرشهر کرج
تکمیل ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) حدفاصل راه آهن تهران-تبریز تا تقاطع سه راه دانش در کمربندی شرقی مهرشهر کرج
احداث قطعه دوم باند دوم بزرگراه زاهدان - خاش
احداث قطعه دوم باند دوم بزرگراه زاهدان - خاش
عملیات اجرایی و آماده سازی محله A1 و معابر پیرامونی شهر تیس
عملیات اجرایی و آماده سازی محله A1 و معابر پیرامونی شهر تیس
۱ صفحه ۲ از ۱۰ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.