لیست پروژه ها

تکمیل فاز نهائی سد رسوبگیر مجتمع مس میدوک
تکمیل فاز نهائی سد رسوبگیر مجتمع مس میدوک
مطالعه و طراحی طرح های آبیاری تحت فشار در سطح ۸۰۰ هکتار در سطح شهرستان ابهر استان زنجان
مطالعه و طراحی طرح های آبیاری تحت فشار در سطح ۸۰۰ هکتار در سطح شهرستان ابهر استان زنجان
مطالعه، طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای عملیات کانال های انتقال آب، قنوات و جاده های  شهرستان خدابنده
مطالعه، طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای عملیات کانال های انتقال آب، قنوات و جاده های شهرستان خدابنده
نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی بازسازی و نوسازی قنوات در سطح استان یزد
نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی بازسازی و نوسازی قنوات در سطح استان یزد
آزاد راه تهران –شمال قطعه B
آزاد راه تهران –شمال قطعه B
احداث خط انتقال آب آبیاری دشت سیستان ، مسیر میانکنگی (خط اصلی B)
احداث خط انتقال آب آبیاری دشت سیستان ، مسیر میانکنگی (خط اصلی B)
شبکه آبیاری و زهکشی نیمروز زابل نواحی عمرانی
شبکه آبیاری و زهکشی نیمروز زابل نواحی عمرانی
شبکه آبیاری و زهکشی دشت نکاء نواحی عمرانی ۵.۴.۱
۱ ۲ صفحه ۳ از ۱۰ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.