شبکه آبیاری و زهکشی دشت نکاء نواحی عمرانی ۵.۴.۱
شبکه آبیاری و زهکشی دشت نکاء نواحی عمرانی ۵.۴.۱
لوله رانی جهت عبور انتقال آب به کانون ریز گردهای خوزستان
لوله رانی جهت عبور انتقال آب به کانون ریز گردهای خوزستان
تسطیح اراضی ،اجرای شبکه فرعی و باقی مانده شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دویرج (دهلران)
تسطیح اراضی ،اجرای شبکه فرعی و باقی مانده شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دویرج (دهلران)
احداث سد آهوئیه شهرستان بافت
احداث سد آهوئیه شهرستان بافت
عملیات اجرایی بزرگراه میاندوآب کرمانشاه قطعه ۱- الف (باند دوم محور بوکان – سقز)
عملیات اجرایی بزرگراه میاندوآب کرمانشاه قطعه ۱- الف (باند دوم محور بوکان – سقز)
تجهیز و نوسازی شبکه ۴.۳ کنجانچم مهران در سطح ۲۴۰۰ هکتار
تجهیز و نوسازی شبکه ۴.۳ کنجانچم مهران در سطح ۲۴۰۰ هکتار
عملیات نوسازی قطعه ۴ - ب محور مشهد - سرخس
عملیات نوسازی قطعه ۴ - ب محور مشهد - سرخس
احداث خط انتقال اصلی آبیاری و زهکشی و امور عمرانی ۲ طرح کرم آباد
احداث خط انتقال اصلی آبیاری و زهکشی و امور عمرانی ۲ طرح کرم آباد
« قبلی ۱ ۲ صفحه ۳ از ۶ ۴ ۵ ۶ بعدی »

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.