مدیران و سرپرستان ستادی

علی محمد ماهان فر

مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

کارشناسی ارشد عمران و مهندسی سازه

 علی جهانیان

 مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

مجتبی بذرپاچ

مدیر امور حقوقی

کارشناسی ارشد حقوق عمومی

قدرت اله عارفی

 مدیر قراردادها

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

یداله ملایی

 مدیر مالی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 مجید معتمدی نیا

مدیر اداری و منابع انسانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

روح اله قابل

مدیر تعمیر و نگهداری

کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

محمد احمدوند

مدیر املاک

کارشناسی ارشد روابط بین الملل

حجت حسن نژاد

مدیر بهره برداری

کارشناسی ماشین های کشاورزی

حسین عابدی

مدیر مطالعات

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - تاسیسات آبیاری

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.