نمایی کلی از پروژه های انجام گرفته و در حال اجرای شرکت

این شرکت از بدو تاسیس تاکنون بالغ بر 3500  فقره پروژه در حوزه های اجرا و مطالعات در اقصی نقاط کشور انجام داده است ، در ادامه خلاصه ای از پروژه های اجرا شده ارائه می گردد :

      
·        اجرای سدهای مخزنی ، بندهای انحرافی ، ایستگاههای پمپاژ  
  920 مورد
·        احداث شبکه های آبیاری زهکش
100 هزار هکتار 
·        تجهیز و نوسازی  اراضی کشاورزی                                                    
47  هزار هکتار 
·        اجرای سامانه های نوین  آبیاری 
5/55  هزار هکتار 
·        احداث کانالهای انتقال آب
200/2 هزار کیلومتر
·        احداث راه                                                                                          
300 کیلومتر
·        حفاری چاههای عمیق تا عمق 300 متر 
350 حلقه

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.