عملیات و پیشرفت پروژه سد مخزنی خرمرود

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
عملیات و پیشرفت پروژه سد مخزنی خرمرود

چهارشنبه 25 خرداد 1401 

یک تیم متشکل از :مدیرکل محترم منابع آب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جناب آقای دکتر مسجدی، رییس سازمان برنامه و بودجه استان همدان، مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای همدان به همراه معاونین، فرماندار شهرستان تویسرکان، مدیر عامل مهندسین مشاور آبدان فراز و معاونت محترم فنی و اجرایی شرکت  از روند اجرایی پروژه «تامین مالی و اجرای سد مخزنی خرمرود تویسرکان»  بازدید به عمل آوردند.
پس از بازدید در جلسه ای که در محل دفتر پروژه تشکیل گردید، در خصوص میزان و نحوه تخصیص اعتبارات لازم جهت ادامه پروژه خرمرود بحث و تبادل نظر به عمل آمده و تصمیاتی نیز اتخاذ گردید.