گزارش جلسات سه ماهه اول دفتر مرکزی ۱۴۰۱

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
گزارش جلسات سه ماهه اول دفتر مرکزی  ۱۴۰۱

سه شنبه 7 تیر  1401

1-    جلسه معاونت محترم مطالعات و مدیریت قراردادهای شرکت با مدیرعامل یکی از موسسات تابعه قرارگاه خاتم الانبیاء و مذاکره در خصوص بررسی امکان همکاری و مشارکت در پروژه های مورد توافق طرفین بر اساس توانمندیها و تجارب دو طرف
2-    جلسه معاونت محترم مطالعات و مدیریت توسعه منابع انسانی و مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع شرکت با مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهادکشاورزی  برای پیگیری  مسائل و موضوعات شرکت
3-    جلسه معاونت محترم مطالعات شرکت با مشاورین برای همکاری در طرح بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی  در یکی از استانهای کشور