برداشت خوشه های طلایی گندم از مزرعه دفتر مرکزی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
برداشت خوشه های طلایی گندم  از مزرعه دفتر مرکزی

سه شنبه 28 تیر 1401

« گزارش عملیاتی شدن ماشین آبیاری در مزرعه شرکت»

با تلاش و همفکری کارشناسان طراحی و نوآوری معاونت محترم مطالعات و پیگیری مسئول محترم مزرعه، آقای مهندس محسنی، دستگاه آبیاری بارانی قرقره ای با بوم مهپاش در سطح شش هکتار از اراضی تحت کشت ذرت علوفه ای دفتر مرکزی شرکت عملیاتی شد.
استفاده از این دستگاه موجب یکنواختی آبیاری، کاهش تلفات آب و در نتیجه افزایش میزان بهره وری آب می گردد و مطابق با پژوهش های انجام شده، موجب افزایش عملکرد محصول می شود.
شیوه ی کار دستگاه بدین صورت است که بوم مهپاش با عرض عملیاتی ۳۴ متر در انتهای زمین قرار داده می شود و با گذشت زمان، گیربکس با سرعت ثابت تنظیم شونده، بوم را در مزرعه حرکت می دهد. منبع تامین انرژی دستگاه، فشار آب می باشد و از این منظر، یک فناوری دوستدار محیط زیست بحساب می آید.

 

دوشنبه 23 خرداد  1401

« با تلاش های شبانه روزی همکاران ستاد و مسئول محترم مزرعه و حمایت های مدیر عامل محترم، برداشت خوشه های طلایی گندم  از مزرعه دفتر مرکزی شرکت شروع گردید »

در روز دوشنبه 23 خرداد ماه 1401 ، همزمان با هفته جهاد کشاورزی با حضور مدیرعامل محترم و معاونین و تعدادی از مدیران ستادی و مسئول مزرعه شرکت برداشت گندم از مزرعه دفتر مرکزی شرکت آغاز گردید لازم به ذکر است  که برای اولین بار از ابتدای تاسیس شرکت تاکنون ، این مزرعه با حمایت های مدیرعامل محترم ، مستقیما توسط همکاران شرکت کشت شده است ، (در سنوات گذشته کشت مزرعه با برگزاری مزایده به پیمانکاران واجد شرایط واگذار می گردید)