گزارش جلسات دفتر مرکزی ۱۴۰۱

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
گزارش جلسات دفتر مرکزی ۱۴۰۱

برگزاری جلسات دفتر مرکزی

پنجشنبه 22  اردیبهشت 1401 

۱. پنجمین جلسه شورای مدیران ستادی و ارائه مطالب فصل چهارم کتاب مدیریت تامین مالی پروژه ها توسط جناب آقای مهندس ماهان فر  و پرسش و پاسخ اعضای جلسه در خصوص مطالب مطرح شده و تاکید مدیریت محترم عامل شرکت در خصوص اهتمام جدی به مسائل آموزشی در همه سطوح شرکت و  آموزش کتب تخصصی حوزه هر مدیریت در راستای یادگیری مستمر ، که از مشخصات سازمان های یادگیرنده میباشد.
۲. جلسه مدیریت محترم عامل  و معاونین اجرایی و مطالعات شرکت با مشاورین بخش خصوصی در مورد بررسی شرایط حضور شرکت در پروژه های بین المللی و کشورهای همسایه