گزارش بازدید از پروژه احداث قطعه B2-4 آزاد راه تهران شمال

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
گزارش بازدید از پروژه احداث قطعه B2-4 آزاد راه تهران شمال

چهارشنبه 29 تیرماه 1401

مدیرعامل محترم شرکت آزاد راه تهران شمال به اتفاق مدیریت محترم عامل و معاونت فنی و اجرائی شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (پارس) با حضور در محل پروژه « احداث قطعه  B2-4  آزاد راه تهران شمال» ، از نزدیک آخرین وضعیت فنی ، اجرائی و ماشین آلات فعال در پروژه را مورد بازدید و مسئول محترم فنی و تیم اجرائی پروژه ، وضعیت پروژه را برای تیم بازدید کننده و هیات همراه تشریح و در مورد مسائل و مشکلات پروژه بحث و مذاکره گردید .