لیست پروژه ها

مدیریت طرح شبکه فرعی آبیاری و زهکشی، زهکش زیرزمینی دشت های استان های خوزستان و ایلام
خدمات مهندسی مرحله سوم شبکه فرعی آبیاری وزهکشی اراضی پایاب سد شهید مدنی - قرارداد اول
نظارت کارگاهی (مقیم)طرح های آب وفاضلاب واقع درشرق استان گلستان ونظارت عالیه به صورت موردی-مطالعات تکمیلی
تهیه نقشه های کاداستر زراعی (غیر شهری) از محدوده دشت های استان خوزستان و ایجاد بانک اطلاعات مکانی
نظارت آبیاری تحت فشار در سطح استان فارس سال ۹۳
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه فرعی آبیاری اراضی فتح المبین شوش
استقرار آزمایشگاه محلی شبکه های فرعی آبیاری در سطح استان خوزستان
نظارت کارگاهی (مقیم)طرح های آبیاری تحت فشاراراضی درمحدوده استان گلستان
نظارت کارگاهی (مقیم)طرح های آبیاری تحت فشاراراضی درمحدوده استان گلستان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۱۰ ۸ ۹ ۱۰

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.