لیست پروژه ها

بررسی و کنترل طرح ها، اجرا و آموزش استفاده از سیستم و بهره برداری و نگهداری طرح های آبیاری تحت فشار هرمزگان
نظارت بر اجرای روش های آبیاری تحت فشار در استان فارس (سال ۹۰)
آزمایشگاه های زهکشی زیرزمینی در سطح استان خوزستان
بررسی و کنترل طرح ها، نظارت طرح های آبیاری تحت فشار در جنوب استان کرمان
آزمایشگاه های شبکه فرعی آبیاری در سطح استان خوزستان
مطالعات مرحله اول زهکشی اراضی استان مازندران در محدوده اراضی بین رودخانه تالار تا سیاهرود
نظارت عالیه و کارگاهی شالیزاری گیلان ۸۳
بررسی طرح و نظارت طرح های آبیاری تحت فشار در سطح استان یزد
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۱۰ ۹ ۱۰

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.